Johnsen, Knut

Annonse


Dyr IT-plattform i forsvaret

Johnsen, KnutForsvarets Overkommando har bestemt at Forsvarets IT-ressurser skal samles for å etablere en enhetlig IT-plattform for hele Forsvaret. Plattformen skal bestå av maskinvare, operativsystem, nettverk, nettverksoperativsystem og basisapplikasjoner.

– Implementering av felles IT-plattform skal gjennomføres i løpet av en femårsperiode og vil involvere mellom 10.000 og 20.000 brukere, sier avdelingsdirektør i Forsvarets Tele- og Datatjeneste, Knut Johnsen.

Fisbasis
Plattformen skal realiseres gjennom et prosjekt som har fått navnet Basiskonfigurasjon – Forsvarets Informasjonssystem, som forkortes Fisbasis.

Fordelene er åpenbare: Felles kommunikasjonsløsning, redusert behov for opplæring, lavere anskaffelseskostnader og muligheter for sentralisert drift.

Annonse
Sprikende nåtid
Forsvaret bruker i dag en mengde ulike applikasjoner og maskinvareløsninger. Det opereres med flere varianter av systemløsninger. Noen forsvarsgrener bruker fortsatt Norsk Datas maskin- og programvare eller bygger løsningene sine på SNA-arkitektur.

– Hæren og HV bruker i dag tre generasjoner basisplattformer for administrative edb-systemer. Både Sjøforsvaret og Luftforsvaret har proprietære løsninger. Mange er bygd på foreldet teknologi og er svært dyre å vedlikeholde, sier Johnsen.


Én standard
– Det finnes også en håndfull økonomisystemer i bruk innenfor Forsvaret. Disse koster det betydelige summer å drifte og vedlikeholde. En felles IT-plattform vil muliggjøre valg av ett standard økonomisystem for hele Forsvaret.

– En felles plattform vil gi bedre mulighet for kommunikasjon både innad og mot andre våpengrener, sier Johnsen.

Nettløsning
Fisbasis skal ikke bare brukes som felles standard for lokale nettverk. På forsvarsgren-nivå er det fellesressurser som lokale systemer har behov for tilgang til. Det er derfor behov for sammenkobling over WAN.

– Fisbasis vil først og fremst innføres for å gi en standard plattform for applikasjoner og et enhetlig miljø for samtlige av forsvarets brukere. Spesifikasjonene som inngår i plattformen skal dekke hele spekteret av Forsvarets behov for informasjonssystemer, fra det minste lokale nettverk til store integrerte distribuerte løsninger på forsvarsgren-nivå.
Integrerte systemer

Vesentlig oppgardering
Det stilles også krav til operativsystemene som inngår i spesifikasjonene. Klientoperativsystem, nettoperativsystem og tjeneroperativsystem skal være integrert.

Klientoperativsystemene Forsvaret kommer til å gå inn for er Windows NT og eventuelt Windows 95/98. Dette krever vesentlig oppgardering også av maskinparken. I dag brukes Windows 3.11 og UNIX-baserte systemer.

Forsvaret har i dag behov for å kombinere ulike systemer for å løse et sett av tjenester på lokalt nivå. Da må også programvaren som tilbys kunne fungere integrert.

Databaser
Dette involverer også behov for integrasjon av databaser. I følge den foreløpige spesifikasjonen skal det være mulig å fremskaffe en homogen databasestruktur på tvers av applikasjoner.

Dette innebærer at databaser skal kunne flyttes og konfigureres på de klient/tjenerkonfigurasjonen som inngår i spesifikasjonene. De databasesystemene som inngår i anbefalingene fra Forsvarets Tele og Datatjeneste, er basert på Oracle.

Hyllevarer
På programvaresiden tilsier dette at det anskaffes hyllevare som kontorstøttesystemer. For eksempel til dokumentproduksjon skal den valgte løsningen kunne betjene alle funksjonsområder og kunne integrere produksjon av dokumenter med sammensatt innhold.

For dokumentproduksjon satser Forsvaret på å bruke Word, Excel og Power Point fra Microsoft.

Må velge riktig
– I og med at standarder involverer så mange mennesker er det svært viktig at vi velger riktig i første omgang. Vi har ikke råd til å satse på feil produkter, sier Johnsen.

– Tenk bare hva det koster å lære opp 17.000 ansatte i for eksempel et nytt tekstbehandlingssystem. Dersom vi anskaffer ett og samme system til alle våpengrener, vil ansatte lettere kunne skifte jobb uten å måtte få helt ny opplæring i nye IT-systemer, sier Johnsen.

Mange hundre millioner
Innføring av Fisbasis tilsier at det vil være nødvendig med storstilt oppgradering og nyinnkjøp av utstyr.

En slik oppgradering både på program- og maksinvare vil totalt sett koste mange hundre millioner kroner. Johnsen understreker at oppgraderinger og nyanskaffelser vil skje innenfor eksisterende budsjettrammer.

Ikke bare nytt
– Ikke alt IT-utstyr må anskaffes på nytt. Oppgradering vil skje mot en strammere standard. Vårt mål er at 32-bits Intel-basert arkitektur innføres på samtlige maskiner, enten de brukes som klienter eller tjenere.

– De som har behov for standard kontorstøtteverktøy får minimum 16 MB internminne, mens dette oppjusteres etter hvor tunge dataoppgaver maskinen skal løse, sier Johnsen.

Sikkerhet
I Fisbasis inngår systemer som er direkte kritiske for forsvarets evne til å løse sine oppgaver.

– Vår målsetning er at en felles plattform skal fungere i fred, krise og i tilfelle krig. Det er derfor viktig at sikkerheten blir ivaretatt på alle nivåer. Bruk av brannmuerer, mange adkomstnivåer og alternativ ruting er derfor nødvendig.

Alternativ ruting
Nye løsninger skal kunne sikkerhetsgodkjennes for alle graderinger opp til og med HEMMELIG. Det er dessuten en forutsetning at all kommunikasjon skal kunne rutes alternativt ved at kritiske komponenter skal være høytilgjengelig.

Det går mot løsninger som gjør at det norske forsvaret blir svært avhengige av Microsofts standardprogramvare, både når det gjelder operativsystem og øvrige løsninger for nett, e-post og kontorstøtte.

Sårbart
– Dette gjør at vi blir sårbare dersom Bill Gates finner på noe galt. Vi er imidlertid ikke alene om å være avhengige av ham. Omlag 90 prosent av IT-brukerne i verden er tross alt i samme situasjon, sier Johnsen.

– Egen produksjon og utvikling av datasystemer blir altfor dyrt, selv om vi er store i nasjonal sammenheng, er 20.000 brukere en bagatell i større sammenhenger, avslutter han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse