Annonse


Dataslakt av fiskeridirektoratet

Dataprosjektet Ressurs-Link ble i sin tid initiert av daværende fiskeriminister Oddrun Pedersen. Nå er prosjektet ferdig. Fiskeridirektoratet får i sluttrapporten kraftig kritikk for sin dobbeltrolle, skriver bladet Fiskaren.

Ressurs-Link prosjektet har pågått i åtte år og er av uavhengige instanser beskrevet som en av de mest vellykkede som er gjennomført i FoU regi. I steden for å støtte opp om prosjektet, har Fiskeridirektoratet parallelt startet egne dataprosjekter.

Uoversiktelige fangsttall
Basis for et system som ga myndighetene total oversikt over fangstsituasjonen for fisk var etablert for to år siden. Fiskeridirektoratet har imidlertid ikke villet ta i bruk nyvinningene.

Vanskeligheter med å sjekke fangsttall, er aktualisert etter påstått overfiske av enkelte trålerederier. Dersom fangsttall hadde blitt innsamlet etter den modellen som er skissert i Ressurs-Link prosjektet, hadde slik tilbakesporing vært uproblematisk.

Annonse


Har vist liten interesse
I sluttrapporten for Ressurs-Link prosjektet heter det:

«Direktoratet har i det hele tatt vist liten interesse for prosjektets planer, aktiviteter og resultater, og har vært til liten hjelp i å planlegge og gjennomføre forsøk med elektronisk fangstdagbok, sporing av fartøy og eksperimenter med nye metoder for å kringkaste meldinger til fartøy – forhold som angår fiskerimyndighetene».

Gjenstridig direktorat
I rapporten heter det videre:

«Ettersom Ressurs-Link-prosjektet har søkt å finne fram til bedre metoder og teknologi som både skal tjene myndighetene og næringen, har det vært nødvendig å tenke på helhetlige løsninger. Vårt inntrykk er at Fiskeridirektoratet ikke har vært villig til å tenke og handle i henhold til en slik strategi.»

Konkurrenter
Det antas at en del av forklaringen til direktoratets opptreden i denne saken er at direktoratet har ambisjoner om å drive egen forskning på området, og at man anser annen forskning og andre norske IT-leverandører som konkurrenter, heter det i Fiskarens artikkel.