Annonse


IT redder småkommuner?

Små utkantkommuner kjemper for livet, mot fraflytting og trusler om kommunesammenslåing. I Sogn og Fjordane har fylkesmannen satt på dagsorden en rekke prosjekter for utredning om bruk av IT for å bevare de små kommunene og deres positive verdier.

Lønn og avgifter
De seks kommunene i Hafs-prosjektet har samlede merutgifter på 9 millioner kroner til kjøring av økonomiske kjernefunksjoner som lønnsføring og avgiftsinnkreving, sammenlignet med en kommune med 15.000 innbyggere.

Ved å samkjøre disse oppgavene, vil kommunene kunne spare administrative kostnader i størrelsesorden 1,7 millioner kroner, konkluderer rapporten.

Innkjøpssamarbeid
Ved å gå sammen om innkjøp, vil kommunene kunne spare 1,6 millioner kroner, bare på bank- og forsikringstjenester. Et omfattende IT-samarbeid kommunene i mellom vil frigjøre nok personalressurser til at det kan etableres en felles IT-stilling. I tillegg kommer gevinsten ved samordnede innkjøp av utstyr- og opplæring.

Annonse
Bedre kvalitet på kommunale tjenester som følge av kompetanseoppbygging, vil være et tredje gevinstområde som følge av et kommunalt IT-samarbeid.

Småkommuner
Hafs-prosjektet har evaluert bruken av informasjonsteknologi som middel til bedre og rimeligere økonomistyring. Foruten Fylkesmannen er seks småkommuner i Ytre Sogn; Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund, Gulen og Høyanger, med på prosjektet.

Små kommuner har høyere administrative kostnader enn store, fordi de er forpliktet til å holde oppe et visst tjenestetilbud, med en akseptabel kvalitet.

IT er lønnsomt
I rapporten utarbeidet av Vestlandsforsking, blir det gjort rede for alternative kommunikasjonsløsninger og kostnader forbundet med de ulike alternativene.

– Innsparingene ved etablering av felles informasjonssystem vil minst dekke de ekstra kostnadene som kommunikasjonen innebærer, konkluderer rapporten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse