Annonse


IT-bransjens krav

Bransjen krever en krisekommisjon for et krafttak i IT-utdanningen og vil aktivt bruke EØS-avtalen for å styrke markedskonkurransen.

NHO sammen med Kontor- og datateknisk Landsforening, IT-næringens Forening i TBL, Programvareindustriens Forening PROFF, Teleoperatørenes Forum (TOF) og Multimediaforum Norge (MFN) krever i sitt utspill til Nærings- og handelsdepartementet blant annet følgende:

  • Teleinfrastrukturen er finansiert av norske telefonabonnenter gjennom mange år og må stilles til disposisjon for alle på like vilkår. Lik pris for alle ved bruk av infrastrukturen. I sin konsekvens vil med andre ord NHO og organisasjonene frata Telenor eiendomsretten til etablert teleinfrastruktur.

  • Myndighetene må utvikle en modell for “pålagte landsomfattende tjenester” som balanserer aktiv konkurranse i telemarkedet med det nasjonale mål om å sikre alle minimumstjenester.

    Annonse


  • En handlingsrettet IT-plan etter dansk modell.

  • Nærings- og handelsdepartementet som koordinerende IT-departement.

  • Effektiv bruk av EØS-avtalens konkurranseregler for å stimulere markedskonkurransen.

  • Opprettelse av en nasjonal kommisjon for å løse strakskrisen i IT-utdanningen.

  • Et krafttak i IT-utdanningen i grunnskolen. Det bør bevilges ekstraordinære midler.


  • En rekke tiltak for å styrke høyere utdanning i IT-fagene. Strakstiltak som kjøp av studieplasser i utlandet og tiltak for å lette importen av utenlandske IT-folk som vil jobbe i Norge forslås. Videre et kraftak for å øke kapasiteten i IT-fag ved universiteter og høyskoler. Støtter etablering av et åpent universitetet. Tar ikke standpunkt til Fornebu.