Annonse


IT-bransjen har talt

I utspillet til regjeringen understrekes det at den nasjonale teleinfrastrukturen må stilles til disposisjon for alle til like vilkår. Det betyr å frata Telenor eiendomsretten til denne.

Vi vil uforbeholdent støtte en rekke av de utdanningstiltak utspillet innholder for å løse kompetansegapet og mangelen på menneskelig ressurstilgang i bransjen. Her peker man både på bruk av utenlandsk arbeidskraft og kjøp av studieplasser i utlandet som kortsiktige virkemidler inntil man får gjennomført en kraftig oppgradering både av høyre utdanning og grunnutdanning innen IT i Norge.

Knutsen som koordinator
Organisasjonene tar sterkt til ordre for at Næringsdepartementet nå med Grethe Knutsen i statsrådstolen skal gis det koordinerende og overordnete ansvar for IT-sektoren.

Organisasjonene etterlyser så vel en samlende IT-plan etter dansk modell som kortere vei fra plan til handling. Den ansvarspulverisering som nå skjer, hindrer spesielt den næringspolitiske utvkling på området.

Annonse


Samarbeid
Det er i høyeste grad fortjenestefullt at fem bransjeorganisasjoner med bistand fra NHO lykkes i å enes om et felles utspill. Det gir utspillet en helt annen tyngde enn det ville hatt om hver organisasjon som sedvanlig hadde opptrådd hver for seg.

NHO arbeider også aktivt for et mer permanent samarbeid og samordning av bransjeorganisasjonene på IT-området. Det er sterkt å håpe at de vinner fram.

IT-næringen har sammenliknet med andre sektorer en forsvinnende liten politisk innflytelse som på ingen måte står i forhold til næringens størrelse og samfunnsbetydning. Om løsningen er en ny paraplyorganisasjon, sammenslåing av eksisterende organisasjoner eller bare et sterkere samarbeid fra sak til sak, skal vi la stå usagt.

Brukerforeningene
Av IT-næringens organisasjoner er det Den Norske Dataforening (DND) og Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening (NORTIB) som ikke er med på det felles utspillet.

Årsaken oppgis å være at de er mer brukerforeninger enn bransjeorganisasjoner. Men vi vet at disse organiasjonene i hovedtrekkene er enige i det utspillet som nå er overlevert Regjeringen.

Samstemt næring
I disse valgtider kan derfor politikerene trygt regne med at de synspunkter de nå har fått på bordet, er representative for hele IT-næringen. Vi bringer i dag i tillegg intervjuer med samtlige partier representert på Stortinget om deres telepolitiske standpunkter spesielt og IT-politikken generelt.

Politiske skillelinjer
Den som tar seg bryet med å lese bransjens syn på den ene siden og partienes syn på den andre, vil uvegerlig komme til følgende konklusjon:

De fremste støttespillerene på Stortinget for den liberale, sterkt markdsorienterte politikken bransjen ønsker er FrP og Høyre. De som står lengst fra bransjens krav i så måte er Sp, SV og RV som alle er imot å bruke EØS-avtalen til å fremme sterkere konkurranse. Ap er både i praksis og ord lite villig til virkelig å satse på IT-utdanning, men følger Høyre langt på vei i markedspolitikken

Flertall for krafttak
Selv i valgkamptider er det imidlertid oppsiktsvekkende at det er et soleklart flertall på Stortinget nesten uansett valgutfall, for et virkelig økonomisk krafttak i IT-utdanningen.

Både Høyre, RV, Sp, SV og KrF og FrP tar til orde for kraftig økte bevilgninger. Bare Ap og V er noe lunkne i sine uttalelser. Her burde det være godt grunnlag for handling.

IT-politisk valg
Regjeringspørsmålet er i høyeste grad uklart. Men at Sp og Johan J. Jakobsen ligger lengst fra synspunktene i bransjeutspillet, kan det ikke herske noen tvil om. Heller ikke at Høyre lengst på vei deler bransjens syn. Jagland er et tveegget sverd.

Nå tror vi de fleste i IT-Norge ikke bare vil legge IT-politiske kriterier til grunn for sin stemmegivning ved høstens valg. Men det er utvilsomt tankevekkende lesning å sette bransjens syn opp mot partienes syn. Det tegner seg noen skillelinjer som ikke bør være uinteressante for alle som mener IT er viktig i samfunnsutviklingen.

Annonse