Grimstad - KRF

Annonse


Dette mener KrF om IT

Grimstad - KRF“Kristelig Folkeparti mener det er nødvendig at den teknologiske infrastrukturen, skole- og utdanningspolitikken, næringslivspolitikken og den økonomiske politikken viser politiske prioriteringer som er villig til å satse på en av de største utfordringene vårt samfunn står overfor; den informasjonsteknologiske utviklingen”, heter det i programmet.

Internasjonal karakter
May Helen Moldvær Grimstad satt i Samferdselskomiteen for Kristelig Folkeparti i forrige periode. Til Telecom Revy sier hun at det å tillate differensierte priser er noe partiet i utgangspunktet ikke kan akseptere:

– Gjennom konsesjonslovgivningen kan vi styre en del, men telebransjen er selvsagt svært internasjonal i sin karakter og kan være vanskelig å styre. Men i den grad det er mulig, bør vi etterstrebe mest mulig like priser i hele landet.

Utjamning
Partiet hilser konkurransen velkommen, men er opptatt av at konkurransen skjer på like vilkår og at alle er med på å betale regningen. Det betyr at andre aktører enn Telenor også må bære de samfunnsmessige kostnader forbundet med å bygge ut tjenester der de ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Annonse


– Ett alternativ er at andre som kommer inn for å konkurrere på det norske markedet kan pålegges en avgift for å sikre et likt tjenestetilbud over hele landet, mener Grimstad.

100 prosent statlig Telenor
Partiet holder på at Telenor skal være et 100 prosent statlig eid selskap, men Grimstad åpner likevel døren på gløtt:

– Om det skal være for all fremtid, det har jeg ikke noe fasitsvar på. Jeg vil ikke være for firkantet når det gjelder fremtiden i en bransje hvor det skjer så mye at også politikere kan ha problemer med å henge med.

Viktig næring
En økning av utdanningskapasiteten i IT-fag, står høyt på listen hos KrF, uten at Grimstad vil tallfeste nærmere en slik økning:

– IT vil være en utrolig viktig næring og økt kompetanse på dette område vil det være behov for på alle områder i samfunnet, sier hun.

Annonse