Annonse


Dette mener FrP om IT

– Det er ikke noe mål i å differansiere teleprisene mellom by og land. Likevel er dagens prissystem i praksis differensiert. Jeg ser ikke at det er politikernes oppgave å regulere slike forhold. Personlig tror jeg markedet vil gi differensierte telepriser etter 1998. Videre vil konkurranse først finne sted i befolkningssentra.

Fortsatt liberalisering
– Vi ønsker fortsatt liberalisering. Hittil har liberaliseringen betydd tilgang til flere teletjenester til en lavere kostnad for brukerne. Det er ingen grunn til å tro at denne utviklingen vil stanse opp.

– EØS-avtalens regler er helt klart en styrke for en aktiv norsk telepolitikk. Samtidig som de forhindrer beslutninger som hindrer norske teleaktørers konkurransedyktighet, gjør kravene til harmonisering at vi vet hvor vi må bli flinkest i klassen.

Privatisering
– Vi ønsker strengt tatt en full privatisering Telenor.

Annonse


– Vi bør sannsynligvis doble utdanningskapasiteten innen IT-fag på høyskoler og universiteter. Markedet etterspør denne typen utdanning. Siden vi har et offentlig skoletilbud, må også det offentlige være forberedt på å betale det skolen koster, det vil si å skaffe midler til datautstyr.

Skattefordeler til forskning
– I prinsippet vil ikke FrP bruke statlige midler på anvendt forskning, men stimulere denne ved å gi betydelige skattefordeler til forskningsinnsats.

– Dersom FrP får innflytelse, er det naturlig at diplomatkorpset er døråpnere for IT-næringen i utlandet. Men vi har allerede i dag et diplomatkorps, der en av de viktigste oppgaver er å være døråpnere for norsk næringsliv.

Samferdsel, utdanning, næring
– IT-politikken i den kommende fireårsperioden er særdeles viktig på tre områder: Samferdsel, utdanning, næring. Vi ser likevel ikke IT som noe løsrevet fra andre samfunnsområder. Effektene av en bevisst IT-politikk vil i hovedsak vise seg innen verdiskapning i norsk næringsliv, samt bedre og mer effektiv ressursutnyttelse i offentlig sektor.

– Dette er, i uprioritert rekkefølge, noen av de tiltak FrP vil prioritere i fireårsperioden: Fullføring av tele-liberaliseringen. Skattepolitiske virkemidler til forskningsvirksomhet. Utbygging av dagens utdanningskapasitet.