Industrispionasje

Annonse


Advarer mot IT-spionasje

IndustrispionasjeUtveksling av forskere og informasjon over landegrensene bringer i følge Forsvarets overkommando norsk høyteknologi til land vi nylig definerte som en del av trusselbildet mot Norge, påpeker Ianke.

Omfattende spionasje
Forsvarets overkommando mener at spionasjen mot norske høyteknologibedrifter er omfattende.

– Dagens spioner kan gjerne være en forskningsstipendiat fra tidligere østblokk-land med tilsynelatende idealistiske mål, sier Ianke til Dagens Telecom.

Invitert til landet
Innslaget av forskningsstipendiater kan i følge Ianke gi en indikasjon på hvilke felt innen høyteknologien som vektlegges.
Ianke presiserer at den enkelte forsker er invitert til landet og utfører et helt legalt arbeid.

Annonse


Økt bruk av sivile produkter
– Tradisjonell spionasje har i hovedsak rettet seg mot rene militære mål og produkter, noe den fortsatt gjør. I og med at forsvaret i stadig større grad benytter seg av sivile produkter, som ofte er eller blir hyllevare, får spionasje mot sivile industrimål i økende grad også konsekvenser for totalforsvaret, sier Ianke til Dagens Telecom.

Alle snille – ingen slemme
– I dagens trusselbilde, eller mangel på slikt, er alle snille og ingen slemme. Det er derfor blitt en stadig større utveksling av forskere og forskningsinformasjon over landegrensene. Ikke minst skyldes denne informasjonsflyten økt bruk av moderne informasjonsteknologi som ikke kjenner landegrenser, sier Ianke.

Ingen kontroll
– Denne utvekslingen har norske myndigheter ingen kontroll med.
Derimot blir norske bedrifter som har utviklingsoppdrag og produksjon for Forsvaret klarert av Sikkerhetsstaben i Forsvaret, sier Ianke til Dagens Telecom.

Ikke bare IT
Norge er som høyteknologiland interessant som spionasjemål på flere felt sier Ianke. I tillegg til informasjonsteknologi er det blant annet stor interesse for sektorer som olje, gass og energiforsyning.

Ny lov utsatt
– Forsvarets overkommando beklager at Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste, Odelstingsproposisjon nummer 49 96/96, ikke ble vedtatt av stortinget. Loven ville om den ble vedtatt gitt en kontrollmulighet vi ikke har per i dag, sier Erik Ianke til Dagens Telecom.

Ny behandling av loven vil sannsynlig ikke komme opp i Stortinget før til våren.

Annonse


Annonse


Annonse