Telependler

Annonse


Flere jobber hjemmefra

TelependlerEn fersk undersøkelse fra konsulentfirmaet FIND/SVP viser at antallet amerikanere som bruker moderne teknologi til å jobbe hjemmefra nå er oppe i 11,1 millioner. Dette er en økning på 2,5 millioner siden 1995. En stor del av hjemmearbeidende bruker Internett for å holde kontakt med jobben.

Smitter over
Nærmere halvparten av de 2.000 spurte hadde to eller flere telefonlinjer i hjemmet, og langt de fleste eide sin egen PC. Det viser seg også at teknologibruken smitter over på resten av familien. Både barn og ektefelle var langt hyppigere bruker av epost og Internett enn i husholdninger uten hjemmekontor.

Tar med arbeid
En typisk telependler jobbet rundt regnet 12 timer i uken hjemmefra. Nærmere tre av fire hadde fulltidsjobb, mens resten var deltidsarbeidende og folk som jobbet på kontrakt. En fjerdedel oppga at de er på tjenestereise minst fem dager pr. måned. Fire av to oppga at de regelmessig tok med seg arbeid hjem fra kontoret.