Annonse


Ideen om et ElTele

Ideen om et ElTele

ElTele er et nasjonalt initiativ til en alternativ teleinfrastruktur. Initiativet ble tatt av Statnett SF og Oslo Energi Tele i oktober 1994. Bak dette var det rundt 34 deltagende energiverk og kraftselskaper (se egen liste over dette).

……………………………


GUDFAREN: Økonomi-direktør Øyvind Hauge er i dag aktiv i EniTel. (Foto: Samfoto)

Ideen om et ElTele

Annonse


Ble startet så; tidlig som i 1994

Av Trond Heggelund

Selskapene er meget konservative og sidrumpa. De brukte næ;rmere ett å;r på; å; komme til enighet om kun intensjonsavtalen. Selve ElTele-prosjektet har væ;rt operativt ett å;r, og har væ;rt ledet av Harald Nordgaard. Sluttrapporten kom i april 1996.

Utredningen av ElTele-prosjektet kostet 11 millioner kroner. 10 av disse har Statnett lagt ut for de andre deltagende selskapene. I utgangspunktet var det i intensjonsavtalen klart at hvert selskap skulle betale like mye. Nå; er det strid om hvem som skal betale regningen. Flere selskaper klager over at det er Statnett og Oslo Energi Tele som har mest utbytte av ElTele-prosjektet.

Utrede mulighetene
Prosjektet skulle utrede muligheten for alternativ infrastruktur. Etter Dagens Telecom erfarer er det tenkt fire nettnivå;er, nasjonalt backbone, regionale ringer, distribusjonsnett og aksessnett til tilhørende distrikter. Utfordringene ligger mest på; de regionale nettringene og ned til aksessnettene i byene, som er mest komplisert og ressurskrevende.

Prosjektet har vurdert de tekniske og kommersielle mulighetene. Etter det Dagens Telecom erfarer gå;r sluttrapporten inn for at det satses videre på; et nasjonalt ElTele-selskap. Statnett er mest interessert i dette. Det er muligheter for at enkelte regionale selskaper ønsker å; torpedere dette ettersom de ønsker mer styring i regionale enheter/selskaper.

Usikkerhet
Før eventuelle nye ElTele-selskaper kan gå; i gang med sitt arbeide må; det foreligge en politisk avklaring. I dag er det en stor usikkerhet om de vil få; dette.

Avgjørelser om videre drift av ElTele-prosjekter på;gå;r for fullt i disse dager. Saken skal behandles av styringsgruppen i prosjektet 9. februar. Statnetts styre skal behandle saken i begynnelsen av mars. Resultatet av dette styremøtet, samt politisk godkjenning, er totalt avgjørende for ElTeles videre liv.

Disse sto bak
Opprinnelige samarbeidspartnere
bak ElTele-prosjektet var:

Bergen Lysverker
Bergenshalvøens Kommunale kraftselskap
Kraftlaget Opplandskraft
Kraftverkene i Orkla
Lyse Kraft
Hydro Energi
Oslo Energi Tele
Statnett SF
Sunnhordland Kraftlag
Troms Kraftforsyning

Andre samarbeidspartnere
Akershus Energiverk
Buskerud Energi
Bæ;rum og Asker Energi (nylig fusjonert)
Gjemå; Energiverk
Gjøvik Energi
Hafslund Energi
Haugesund Energi
Hedmark Energi
Helgeland Energi
Kristiansand Energiverk
Lillehammer og Gausdal
Narvik Energiverk
Nordmøre Energiverk
Nord-Trøndelag Elektr.verk
Salten Kraftsamband
Skiensfjorden Komm. Kr.selsk.
Sola Energi
Sør-Troms Elforsyning
Tafjord Kraftselskap
Trondheim Energiverk
Vest-Agder Energiverk
Vestfold kraftselskap
Østfold Energiverk

Tele-mulighetene
I Norge er det omlag 260 energiverk og kraftselskaper. De dekker absolutt hele landet. Viktig å; skille mellom produksjons- og distribusjonsverk. Til sammenligning: Statkraft produserer kraft, men Statnett er en distributør av kraft.

For det meste leverer energiverk og kraftselskapene til kommuner og fylker.

Alle selskapene må; oppfylle den “nye” energilovens krav om alternativt samband nå;r den statlige teleoperatøren (Telenor) ikke er operativ. Energiverk og kraftselskapene har allerede linjer og samband de fleste steder i Norge.

Det er store variasjoner på; omfang, kvalitet og nivå; på; telesiden hos energiverk og kraftselskapene. Energiverkene og kraftselskapene har etter manges mening i telekombransjen kortsiktige regionalt. Statnett har allerede et landsdekkende transmisjons- og distribusjonsnett.

Det ligger en meget stor teleressurs i distrikts-Norge.

Også; i utlandet
I utlandet er det flere varianter ElTele-tanken. I disse selskapene er energibransjen sentral i telekommarkedet:
Energis, England
Scottish Power, Skottland
Telvio, Finland
Svenska Kraftnät, Sverige
Stokab, Sverige
Eneco, Nederland

Selskapene stå;r for alle varianter i verdikjeden. De opererer som rene sambandsleverandører (fiber/linjer) til fullintegrerte teleoperatører.

Annonse