Annonse


Georg Apenes forslag

Denne lovens hensikt er å sikre at personopplysninger, knyttet til den enkeltes private livsområde, blir innhentet, bearbeidet, oppbevart og benyttet på grunnlag av samtykke, lovhjemmel eller rettslig beslutning. De samme krav stilles til registrering av adferd.

Den enkeltes ukrenkelighet skal respekteres både i privatliv, arbeidsliv og i offentlige sammenhenger.

Enhver har i utgangspunktet råderett over kunnskap denne gir fra seg om seg selv. Opplysninger, eller et materiale som gir grunnlag for opplysninger, skal bare benyttes til det eller de oppgitte formål de innhentes eller samles for.

Unntak skal være hjemlet i lov.

Annonse


Lovens regler omfatter fysiske personer. De kommer også til anvendelse hvis opplysninger om døde eller juridiske personer kan knyttes til individ eller slekt og opplysningene må antas å være følsomme.

Utvalget bør i utgangspunktet stå fritt til å ta opp alle sider ved personregisterloven og tilstøtende lovgivning som utvalget mener bør utredes og eventuelt endres. Utvalgets hovedoppgave bør være å forberede en generell oppdatering av personregisterlovgivningen i lys av den teknologiske, økonomiske og administrative utvikling på området. De forslag som legges fram, må ligge innenfor Norges internasjonale forpliktelser. De administrative og økonomiske konsekvensene av utvalgets forslag må også utredes.

Annonse