Annonse


Helseregistre samordnes

Registrene skal blant annet gjøres lettere tilgjengelig for forskere og for forvaltninga.

Dette gjelder:
 • Kreftregisteret
 • Medisinsk fødselsregister
 • Rikstrygdeverkets registreringer av medisinske årsaker til trygdeutbetalinger
 • Dødsårsaksregisteret
 • Spesialregistre ved norske sykehus som inneholder opplysninger om bestemte pasientgrupper
 • Epidemiologiske registre

  Ikke enkeltpasienter
  Arbeidsgruppens leder, direktør Bjørn Henrichsen ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) sier at formålet med arbeidsgruppen er å gjøre det enklere for medisinske forskningsmiljøer og forvaltningen å følge helsetilstanden i hele befolkningen.

  Henrichsen understreker at arbeidet er begrenset til bruk av aggregerte data. Det skal ikke være mulig å identifisere individuelle pasienter.

  Legges ned
  I en offentlig utredning er det tidligere blitt foreslått å opprette regionale registre for sykehus og andre helseinstitusjoner. Data skulle være tilgjengelig via pseudonym i stedet for navn og personnummer.

  Dette prosjektet har vist seg vanskelig å etablere, og prosjektet skrinlegges.

  Bedre utnyttelse av data
  – Mye tyder på at en på visse områder kan nå langt ved å utnytte data i eksisterende helseregistre bedre, heter det i en melding fra Sosial- og helsedepartementet.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse