Annonse


Felles oppgaveregister

I mange bedrifter er nå flere årsverk opptatt med innrapportering til det offentlige. De samme opplysningene skal ofte sendes til mange offentlige instanser.

Brønnøysund
Et Oppgaveregister er allerede etablert i Brønnøysund. Registeret skal når det er ferdig ha oversikt over hva slags informasjon ulike offentlige organer henter inn fra næringslivet.

Gjennom Oppgaveregisteret får offentlige organer et hjelpemiddel til å samordne sin informasjonsinnhenting, blant annet for at næringslivet skal unngå dobbeltrapportering.

Ny lov
I proposisjonen fremmer Nærings- og handelsdepartementet forslag til ny lov om Oppgaveregisteret.

Annonse


Loven bygger på det såkalte Oppgavepliktprosjektet som ble igangsatt av Nærings- og energidepartementet i 1993 i samarbeid med Statskonsult og flere andre etater.

Bakgrunnen
Nærings- og energidepartementet sendte et notat om Oppgaveregisteret ut på høring i 1996. Lovforslaget er utarbeidet på bakgrunn av notatet og høringsinstansenes merknader til dette.

Annonse