Deskill

Annonse


Distriktspolitikk som før

DeskillTeletjenestene har lenge vært betraktet som en støttepillar i norsk distriktspolitikk, med like vilkår for alle abonnenter som en forutsetning – og med Telenor (tidligere Televerket) som leverandør. Slik skal det også i kommende fireårsperiod, i følge meldingen som ble lagt frem fredag. Regjeringen legger frem meldinger om distriktspolitkkk hvert fjerde år.

Digitale tjenester
Nytt denne gang er at digitale nett skal regnes som en “en del avgrunnleggjande, landsdekkjande tenester” i fremtiden.
“Vi ønskjer eit sett av reglar som sikrar at alle delane av landet får nyte godt av det prisfallet på teletenester som avviklinga av eineretten og ny teknologi venteleg fører med seg,” sies det i meldingen

Samme melding – om og om igjen
Forøvrig nevnes Telenors hovedrolle i norsk distriktspolitikk en rekke steder i meldingen. Tre eksempler fra tre tilfeldig valgte kapitler: “Eit hovudmål for norsk telepolitikk er å sikre alle husstandar og bedrifter over heile landet grunnleggjande teletenester av høg kvalitet til lågast mogleg pris. Grunnleggjande teletenester har til no omfatta taletelefoni, leigde linjer og datatenester. Taletelefoni skal vere tilgjengeleg for alle husstandar, mens leigde linjer og datatenester skal vere tilgjengelege for alle bedrifter. Telenor AS er i dag pålagt å sjå til at dette målet blir nådd.”

Sikre kvaliteten
“Eit hovudmål for norsk telepolitikk er å sikre alle husstandar og bedrifter over heile landet grunnleggjande teletenester av høg kvalitet til lågast mogleg pris. Taletelefoni skal vere tilgjengeleg for alle husstander, mens leigde linjer og datatenester skal vere tilgjengeleg for alle bedrifter. Ein har lagt opp til meir bruk av kombinasjonstenester, og det kan sikre grunnlaget for nærbutikkar, bensinstasjonar osv.”

Underskudd
“Den internasjonale utviklinga med auka konkurranse på telesektoren har ført til at spørsmål om korleis landsdekkjande tilbod skal sikrast, og korleis eit eventuelt underskot knytt til levering av grunnleggjande teletenester skal finansierast, er komne i fokus.»

Dårligere service?
«Telenor AS legg på same måten som Posten stor vekt på at nedlegging av eiga verksemd ikkje skal føre til dårlegare tilgang til eller redusert servicenivå for produktet på dei stadene det gjeld. Som Posten gjer også Telenor her bruk av kontraktbaserte forhandlarløysingar. Både Posten og Telenor har samfunnspålagde oppgåver, og basistenestene skal vere tilgjengelege for innbyggjarane og næringslivet i heile landet.”

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse