Annonse


Staten ut med 1 mrd

Det er Aftenposten som onsdag forteller om Statskonsults undersøkelse, som kartlegger hvordan offentlige departementer og etater er rustet til å møte årtusenskiftet. Men undersøkelsen er ikke endelig. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til hvordan etater og departementer vil gjennomføre overgangen og hva den endelige prisen vil bli.

1 milliard
– Omleggingen vil koste minst 1 milliard kroner, sier spesialrådgiver Torgeir Jonvik i Statskonsult til Aftenposten.

– Oversikten viser at de fleste sier ”no problem”, men vi er ikke trygge på at det er det riktige bildet. Vi tror problemene er større en det som kommer frem i rapporten. Vi er forholdsvis usikre på om de virkelig har gått igjennom alle problemene og vi er svært usikre på kostnadsoverslagene.

Katastrofale konsekvenser
For blant annet Rikstrygdeverket, Skattedirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Arbeidsdirektorate vil mangelfulle tiltak få svært alvorlige og tildels katastrofale konsekvenser, påpeker rapporten. Men disse er også best forberedt, selv om svarene avdekker en viss usikkerhet også her.

Parallellarbeid
Et av hovedproblemene er at mange av statsetatene må fortsette sin virksomhet samtidig som systemene må analyseres og løsningene utarbeides.

”Etater med viktige, løpende oppgaver overfor sine brukere er spesielt sårbare, da de daglige oppgavene alltid må gis første prioritet og eventuelle testopplegg ikke må få lov til å forstyrre de rutinemessige forvaltningspliktene” skriver Statskonsult.

Annonse


Annonse