Annonse


GSM-konsesjon brutt?

(teln2198.ast):

Av Arild Steen
Det var i fjor vår endel skriverier i pressen, blant annet i Telecom Revy og Aftenposten, om mulige dagbøter for NetCom hvis selskapet ikke klarte å oppfylle sine konsesjonsbetingelser innen 30. juni.

I ettertid viser det seg at det var Telenor Mobil som ikke oppfylte betingelsene: Selskapet hadde helt bevisst satset på å bruke «doble celler» i stedet for basestasjoner på tre steder i Nord-Norge, til tross for at departementet så tidlig som i 1994 hadde fastslått i et brev til NetCom at dette overhode ikke oppfylte vilkårene.

8. juli gikk Telenor ut med en pressemelding om at ”allerede 01.07 hadde Telenor Mobil bygget ut de antall basestasjoner som myndighetene krever ferdigstilt.” Dette stemte altså ikke, siden man hadde brukt løsning med doble celler.

Annonse


Ikke dagbøter
Heller ikke denne gang kunne Statens Teleforvaltning godkjenne en slik ordning. Saksbehandlingen tok imidlertid så lang tid at Telenor Mobil i mellomtiden hadde forstått tegningen og satt opp basestasjoner, og da så STF ingen grunn til å anbefale en slik straff.

«STF oppfatter hjemmelen for tvangsbot i telelovens paragraf 10-3 til å være et middel for å sikre gjennomføring av vedtak. Dette er til en viss grad utdypet i forarbeidene til bestemmelsen. Vi anser det dermed som tvilsomt om vedtak om tvangsbot kan treffes etter at et forhold er rettet på, selv om tvangsbot ble varslet på forhånd».

Ny fortolkning
STF går dermed i sin uttalelse inn for en ny tolkning av tvangsbot-bestemmelsene: Denne straffen er ikke aktuell hvis man retter feilen innen beslutningen om tvangsbot blir fattet – datoen i konsesjonsbetingelsene er altså kun veiledende.
I denne sammenheng hjelper det at operatøren sender melding til presse og STF om at man oppfatter betingelsene som oppyfylt, noe som vil forlenge saksbehandlingen.

Straff: Et brev
STFs forslag til egnet reaksjonsform er «å sende selskapet et brev som klargjør saken i tråd med det overstående». Det er mulig å ta for sterkt i å kalle det en klaps på fingrene..

Annonse


Annonse


Annonse