Annonse


Forvirring om Kjeller

Fylkesutvalget i Akershus vedtok i går en uttalelse med kritikk av det de oppfatter som planer om en flytting av Telenors forskningsavdeling på Kjeller. Utvalget ønsker at de regionale konsekvensene av en flytting skal utredes nærmere.

Løse rykter?
Telenor fastholder at de ikke har konkrete planer om å flytte virksomheten på Kjeller. Det som skal samlokaliseres på Fornebu er virksomhetene i Oslo. Det innrømmes likevel at det har vært mange rykter om denne prosessen, og at informasjonen overfor de ansatte ikke alltid er like god.

Ingen garantier
– Så langt frem i tid som vi er i stand til å overskue, er det ingen konkrete planer om å flytte forskningsvirksomheten fra Kjeller. Vi kan likevel ikke gi noen evigvarende garantier på at dette ikke vil skje – og at det kan bli en løsning i forhold til den betydelige forskningsaktiviteten som blir bygget opp på Fornebu, sier Dag Melgaard, pressetalsmann i Telenor AS.

Flytting sannsynlig
Forsknings- og utviklingsdirektør Oddvar Hesjedal har tidligere uttalt til Telecom Revy at det er sannsynlig at en del av aktivitetene blir flyttet fra Kjeller, men at det ikke er avgjort hvilke deler av Telenors virksomhet som skal flyttes.

Annonse


– Vi vet heller ikke når det vil bli tatt en endelig beslutning om dette, sier han.

Informasjon etterlyses
Sivilingeniørene ved Telenors forskningsavdeling på Kjeller, etterlyser informasjon fra ledelsen i forbindelse med planene om en flytting fra området. De ansatte fikk vite om planene gjennom media. De har nå sendt et brev til ledelsen i Telenor FoU, med en del spørsmål angående håndteringen av flytteplanene overfor de ansatte.

Skeptiske tillitsvalgte
– Vi tror ikke miljøet her i sin helhet lar seg flytte til en pris som Telenor er villig til å betale. Fra et faglig synspunkt tror vi heller ikke at den sentraliseringen som ønskes av konsernledelsen for å få større slagkraft i markedet er nødvendig, sier Dagfinn Larsen, tillitsvalgt på Kjeller for Telenors sivilingeniørforening.

– Ledelsen har ikke informert oss om planene, og vi har ikke fått svar på våre spørsmål; på hvilket grunnlag flytteplanene er lagt, og om konsekvensene av en flytting er vurdert i sin helhet. Vi vet heller ikke om de ansatte skal delta i prosessen, sier han.

Vinner på å bli
Krefter innenfor Kjellermiljøet jobber aktivt for å bevare den styrken som er bygget opp på forskningssiden, og flere hevder at forskningstunge avdelinger ikke vil ha noen fordel av å flytte. Majoriteten av de Telecom Revy har snakket med, sier at verdien av et velfungerende forskningsmiljø vil veie tyngre enn den konflikten en flytting vil skape for Telenor.

– Telenor har betydelig å vinne på å beholde en aktivitet i Kjellerområdet, som har et veldig omfattende og sterkt teknologisk miljø, sier direktør ved UNIK-stiftelsen på Kjeller, Ivar Jardar Aasen.

– Vi regner med at den vesentlige og interessante delen av FoU-miljøet blir i området, selv om det tidligere har vært snakket en del om flytting, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse