Annonse


Vil ha avlytting

– Politiet skal kunne avlytte samtaler. Det er en betingelse at muligheter for avlytting bygges inn når det tildeles nye konsesjoner.

Telefonkontroll
Dette er konklusjonen etter at en arbeidsgruppe i Justisdepartementet har sett nærmere på politiets muligheter for telefonkontroll.
DCS 1800 er det nettet som vil bli bygget ut de neste årene, og som vil være aktuelt for innebygget avlyttingsmuligheter.

Mister muligheter
Det sies også at i praksis er det vanskelig å avlytte moderne GSM-telefoner. Det uttrykkes bekymring for at politiet kan bli akterutseilt i kampen mot organisert kriminalitet. Synspunktene legges frem et brev til Samferdselsdepartementet.

Sikkerhet
Arbeidsgruppa foreslår ingen utvidelse i adgangen til å foreta telefonkontroll.
Det heter videre at tillatelse til avlytting bare kan gis i saker som gjelder landets sikkerhet og ved mistanke om alvorlige narkotikaforbrytelser. Tillatelse til kontroll må innhentes ved domstolene. Videre anbefales det at ansatte i teleoperatørselskap som skal medvirke skal sikkerhetsklareres.

Annonse


Muligheten er der
Gruppa konkludere med at teknologien for avlytting allerede finnes. Følgende er vurdert: Det faste nettet som Telenor AS står for, interne og lukkede nett og mobil- og satelittkommunikasjon.

Overvåking
Arbeidsgruppa ble nedsatt av Justisdepartementet i samråd med Samferdselsdepartementet høsten 1994 for å se nærmere på de problemer politiet står overfor ved gjennomføring av telefonkontroll.

Overvåkningstjenesten med
Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra Justisdepartementet, Riksadvokaten, Politiets Overvåkningstjeneste, Samferdselsdepartementet og Telenor.
Avdelingsdirektør Magnar Aukrust i Justisdepartementet har ledet arbeidet.

Annonse


Annonse


Annonse