Annonse


Fordelsskatt på data

Det er ikke lenger bare direktørene som sponses med datautstyr til hjemmebruk. De siste utspillene vi har vært vitne til er at samtlige ansatte i store konserner får, får delfinansieret eller låner PCer, med skrivere, Internett-tilknytning og programvare fra bedriften. Slikt utstyr koster i utsalg mer enn 20.000 kroner.
Mobiltelefoner er allemannseie. Svært mange slike telefoner bekostes av bedrifter som har behov for tilgjengelige medarbeidere. ISDN-linjer er også goder som brukes for å sikre at jobben kan gjøres også fra hjemmet.Skattedirektoratet har utarbeidet regler for hvordan slike goder skal skattlegges. Ikke alle reglene er like klare. Noen sponseutspill er såpass nye at reglene ennå ikke er utarbeidet.

ISDN
Her sier skattedirektoratet: «Privat bruk av ISDN-linjer er å anse som skattepliktig inntekt. Fordelen skal i utgangspunktet fastsettes til normal omsetningsverdi. I praksis vil det oppstå problemer med å fastslå omfanget til privat bruk».
Skattlegging av ISDN bygger på en generell regel om telefonbruk. Her heter det: «Fordel ved hel eller delvis fri telefon regnes ikke som skattepliktig inntekt når mottakeren antas å ha behov for telefon av hensyn til sitt arbeid, og ytelsen ikke dekkes av det offentlige etter de generelle bestemmelser som gjelder for statstjenestemenn.
Etter disse bestemmelsene kan den ansatte få dekket fast abonnementsavgift samt inntil 1 200 tellerskritt pr. år. Dersom en større del av utgiftene dekkes av arbeidsgiver vil det i utgangspunktet anses som skattepliktig inntekt med mindre den ansatte kan sannsynliggjøre større utgifter ved yrkesbruken».

Mobiltelefon
Blir mobiltelefonen godkjent i steden for boligtelefon, settes fordelen etter de samme regler og beløp som for boligtelefon.
Mobiltelefon anskaffet i personlig næringsvirksomhet:
«Er mobiltelefonen anskaffet til personlig næringsvirksomhet, vil anskaffelse, fastabonnement og samtaleavgifter kunne belastes næringen dersom den vesentlige bruken er næringsbruk. Det skal på vanlig måte foretas tilbakeføring for privat bruk. Ved tilbakeføringen skal det nyttes samme pris for tellerskrittene som bedriften må betale.
Mobiltelefon eiet av lønnstaker:
Den generelle regelen er her: «For lønnstaker som eier mobiltelefon selv bør det vanligvis ikke komme på tale å innrømme fradrag for mobiltelefon. Dette gjelder selv om de har vakttjeneste og derfor må kunne nås etter arbeidstid, f.eks. på hytte, i båt osv.»

PCer til hjemmebruk
Her holder skattedirektoratet på med å utarbeide regler.
– Grunnregelen er at PCer bekostet av arbeidsgiver i utgangspunktet er en skattepliktig fordel hvis eiendomsretten har gått over til lønnstaker. Arbeidstaker skal da skatte av den reelle verdien, sier kontorsjef i skattedirektoratet Tone Kaarbø.
Det er en rekke gråsonetilfeller hvor reglene ennå ikke er klare. Slike tilfeller er når utstyret både brukes privat og yrkesmessig.
Her er det to klare ytterpunkter:
– Brukes PCen kun til privat bruk, skal fordelen beskattes.
– Dersom PCen bare brukes i yrkessammenheng, er regelen at det er skattefritak på utstyret.

Annonse


Annonse


Annonse