Annonse


Helse-Norge i 100

– Maartmann-Moe føyer til: Hurtighet er ikke alt. Tillit og tiltro er minst like viktig,

Helse- og sosialminister Gudmund Hernes la tirsdag fram departementets handlingsplan for bruk av IT i helsesektoren. Planen er overmåte ambisiøs, blant annet er det satt et mål om at elektronisk dokumentbehandling (EDI) skal håndtere 90 prosent av helsevesenets enorme blankettjungel innen utgangen av 1999. Det vil si at 90 prosent av 400 millioner blanketter (!) som hvert år fylles ut av ansatte i helsesektoren innen tre år skal kunne databehandles.

Tillit og tiltro
– Jeg er glad for at det gjøres et forsøk på å rydde opp i dette, men det er ikke til å stikke under stol at det er et svært ambisiøst mål Hernes har satt seg. Én ting er den praktiske gjennomføringen reformen og de teknologiske utfordringene dét innebærer.

Jeg frykter imidlertid at helseministeren fokuserer vel mye på ordet rask, at IT-rasjonaliseringen skal innføres på kortest mulig tid og at de nye løsningene for enhver pris føre til kortere behandlingstid. Vi må ikke glemme at faktorer som tillit, tiltro, personvern og slike ting er minst like viktig. Et godt helsevesen er helt avhengig av at allmennheten stoler 100 prosent på systemet.

Annonse


Det skal bli spennende å se om helseministerens handlingsplan vil føre til “frelse” eller “helse” i hver bit, sier Dr. Med. Kjell Maartmann-Moe. Foruten å være utdannet spesialist i allmennmedisin, sitter Maartmann-Moe også i styringsgruppen for EDIMED og er en av partnerne i det store helseprosjektet SITH, Sikre og tiltrodde telematikktjenester i helsesektoren.

Sikkerhet
– Regionale og nasjonale helsenettverk innebærer økt innsamling og utveksling av sensitive personopplysninger. Det er åpenbart at informasjonsteknologien representerer nye muligheter, men den gir også nye trusler knyttet til sårbarhet og personvern. Sikkerheten må ivaretas. Det fordrer en bred tillit til at IT-løsningene, og bruken av dem, innebærer et sterkt pasientvern, samtidig som det bidrar til et bedre og mer effektivt helsevesen. Sikkerhetsløsningene må dessuten være juridisk akseptable når papir erstattes av elektroniske dokumenter, både med hensyn til pasientvernet og helsevesenets øvrige interesser. Få eller ingen personopplysninger er mer sensitive enn helseopplysninger. Helsepersonellet har et særskilt ansvar for å ivareta pasientenes interesser, poengterer Maartmann-Moe.

Tiltrodde tredjeparter
Samtidig med at Hernes la fram den nye handlingsplanen i Trondheim tirsdag, gjorde Kjell Maartmann-Moe opp status for SITH-prosjektet i et foredrag på seminaret EDI i praksis i Folkets Hus i Oslo. En viktig bit av SITH-prosjektet er å etablere et system for digitale signaturer som har like stor eller høyere troverdighet enn vanlige signaturer på papir.

– Går det som vi håper, vil en digital parallell til en skriftlig og forpliktende signatur kunne utløse en langt mer omfattende utnyttelse av elektronisk kommunikasjon og dokumenthåndtering enn det vi ser i dag, sier Maartmann-Moe.

Han mener moderne teknikker for digital signatur og kryptering muliggjør en bevisst, kontrollert og sikker informasjonsflyt til en forsvarlig pris. En sentral forutsetning for en bred anvendelse av slik kommunikasjon, både nasjonalt og internasjonalt, er oppbyggingen av en infrastruktur av såkalte tiltrodde tredjeparter (TTP).
TTP-tjenesten vil håndtere oppgaver som f.eks. utsteding av smartkort/signaturkort, autorisasjoner, nøkkelgenerering, sertifisering av offentlige nøkler, distribusjon av sertifikater og håndtere prosedyrer ved kompromittering av private nøkler – for å nevne noe. TTP-tjenestene vil bli basert på standardiserte X.500 katalogtjenester.

– Rikstrygdeverket (RTV) har vært veldig interessert i å være både kortutsteder, autorisasjonsutsteder, navneutsteder osv. Dette er en løsning legestanden mener er uheldig, og denne diskusjonen er derfor på langt nær avklart ennå. Legene selv ønsker et uavhengig organ til å ta seg av disse tingene, enten via et nyopprettet, selvstendig organ, eller andre utenforstående aktører som f.eks. Telenor, sier Maartmann-Moe.

Dette er SITH
I tillegg til lege Kjell Maartmann-Moe er syv andre partnere involvert i SITH-prosjektet: Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH), Aker sykehus, Ullevål sykehus, Grünerløkkens apotek, EDI-Partner, Maxware og Telenor Bedrift. Disse samarbeider om å utvikle, demonstrere og evaluere en teknisk infrastruktur og sluttbrukerløsninger som kan brukes for:

 • EDI-meldinger med resepter, laboratoriemeldinger, trygdemeldinger og liknende som bl.a. involverer primærleger, sykehus, apotek og trygdekontorer.
 • E-post-basert saksgang og utveksling av informasjon mellom ulike aktører i helsesektoren.
 • Signering av medisinsk informasjon i sykehus og primærhelsetjeneste.
 • Sikker brukerautentisering, basert på helsepersonellkort (smartkort) for både arbeidsstasjoner og nettverkstjenester.
 • Overføring av (multimedia) pasientinformasjon med autentisert opphav og mottak og med full konfidensialitet, som ved konsultasjon av eksterne spesialister.
 • Generell støtte for utveksling av sesjonsnøkler for kryptering av informasjon, for eksempel i sanntids- eller meldingsbaserte kommunikasjonstjenetser.

  SITH vil søke å integrere sine aktiviteter med utviklingen av Regional Helsenettverk, Rikstrygdeverkets EDI-satsing, telemedisinprosjektet NorTelemed og EU-prosjektet TrustHealth hvor KITH deltar.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse