Annonse


IT i helsevesenet

Hernes plan fram mot årtusenskiftet tar utgangspunkt i at mengden informasjon i helsevesenet er så stor at den ofte ikke mestres.
Det er derfor behov for mer enhetlig satsing for å få mer standardisert datagrunnlag i hele helsetjenesten. Bruk av IT til videokonferanser er også et område som kan effektivisere sektoren.

Stort informasjonsvolum
Det er årlig anslagsvis 12 -16 millioner konsultasjoner i primærhelsetjenesten. Tre millioner polikliniske konsultasjoner i sykehusene og mer enn 640.000 sykehusinnleggelser. Dette sier noe om informasjonsvolumet.
Hver konsultasjon er opphav til registrering, lagring, behandling og formidling av informasjon i et betydelig omfang.
Journaler kommer på avveie. Røntgenbilder blir borte. Hver avdeling har sitt system for datainnsamling som må gjør at data må samles på nytt og på nytt.
Målet er en omfattende reform under et samlet sikte som vil gripe inn i alle våre helsetjenester, sa Hernes da han la fra meldingen i Trondheim i dag.

Demonstrerte muligheter
Helseministeren viste frem konkrete eksempler på hvordan bruk av IT kan bidra til mer tilgjengelige helsetjenester med økt sikkerhet og bedre personvern.
Han demonstrerte blant annet hvordan telemedisin kan tas i bruk ved en ultralydundersøkelse med veiledning fra en ekspert på Regionsykehuset i Tromsø.
Bruk av telemedisin åpner muligheter for “lokale” helsetjenester tilå få bedre veiledning og støtte til utredning og diagnostikk.
Han ga i tillegg eksempler på hvor viktig det kan være å ha en elektroniskpasientjournal som er tilgjengelig til enhver tid og hvordan elektroniskoverføring av resept kan bidra til økt sikkerhet.
Helseministeren understreket behovet for en sterkere satsing på IT både når det gjelder helsesektorens IT-infrastruktur, felles informasjons- og datagrunnlag og tverrgående tiltaksområder som standardisert informasjonsutveksling, informasjonsressursforvaltning og informasjonssikkerhet.