Annonse


Satser på telepsykiatri

Hordaland fylkeskommune ser et stort potensiale i telemedisin, og særlig i telepsykiatri. De neste tre årene vil det bli bygget ti videokonferansestudioer i fylket. Disse vil bli plassert ved psykatriske sykehjem ute i distriktene, ved fylkessykehusene i Stord og i Voss, ved Haukeland sykehus og ved de nye sikringsavdelingene ved Valen og Sandviken sykehus.
Den totale investeringen er kostnadsregnet til i underkant av 1,5 millioner kroner. Driftsutgiftene vil de enkelte institusjonene måtte dekke over sitt ordinære budsjett.

Virkemiddel
I Hordalands fylkeskommunes nye helse- og sosialplan for 1997 – 2000 defineres psykiatri som ett av fire satsningsområder. Etableringen av de ti videokonferansestudioene vil være avgjørende for gjennomføringen av denne satsningen.
– Ny teknologi blir et virkemiddel for å nå de målene som er nedfelt i helse- og sosialplanen, heter det vedtaket som fylkesutvalget gjorde i november.
Telemedisinteknologien skal blant annet bidra til å binde sammen de ni psykiatriske sentrene som skal. etableres i perioden. Den skal også bidra til at barne- og ungdomspsykiatrien får et hardt tiltrengt løft.
Telemedisinteknologien vil i denne sammenhengen blant annet bli brukt til å utvikle et nettverk av fagpersoner, slik at de knappe ressursene kan utnyttes best mulig, i følge vedtaket.
For å få optimalt utbytte av tiltaket, forutsetter fylkesutvalget at det etableres kontakt med telemedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø, og med Regionalt helsenettverk.

60 – 70 studio
Knappe midler og mange små sykehus og helseinstitusjoner spredt over et stort området har inspirert vestlendingene til å satse på telemedisin i stor målestokk. I helseregion 5, som omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, er det i dag et sted mellom 60 og 70 vidoekonferansestudioer. 30 av disse er knyttet til det telepyskiatriske nettverket.