Annonse


Rønbeck grep inn

Samferdselsdepartementets vedtak innebærer ingen endelig avgjørelse av saken, men er en foreløpig utsettelse blant annet av STFs krav om umiddelbar leveranse av samband til Teletopia. Departementet sier seg enig med Telenor i at saken er av så viktig prinsipiell betydning at den bør ferdigbehandles på skikkelig måte før Telenor må gi Teletopia tilknytning, slik STF krever. “STFs vedtak kan få vidtrekkende konsekvenser for Telenor, bl.a. ved at også andre aktører kan påberope seg vedtaket”, heter det i departementets begrunnelse for utsettelsen av saken.

Feil hjemmel?
Departementets vedtak om utsettelse er tatt med utgangspunkt i forvaltningslovens paragraf 42, hvilket i seg selv er et interessant grep. I følge Teletopias advokat, Harald Arentz Brænd, har ikke departementet hjemmel i denne paragrafen til å foreta slikt inngrep. Dette fordi da Telenors klage ble behandlet av STF, fattet STF en såkalt prosessledende beslutning om ikke å gi klagen oppsettende virkning.
– Slike prosessledende beslutninger er ikke enkeltvedtak som utløser selvstendig klagerett, understreker Harald Arentz Brænd, som legger til at en eventuell omgjøringsadgang derfor bare er forbeholdt Statens teleforvaltningsråd.

Teleforvaltningsrådet ignorert
Teleforvaltningsrådet har ikke behandlet saken ennå. Det har imidlertid ikke forhindret departementet fra å gjøre et vedtak, noe som harmonerer heller dårlig med åpne-nett-forskriftens paragraf 20. Der heter det nemlig at “Klagesak av prinsipiell betydning eller telepolitisk karakter avgjøres av Samferdselsdepartementet ETTER (vår utheving, red.anm.) at Statens teleforvaltningsråd har gitt begrunnet forslag til vedtak”.
Også i tidligere runder i Teletopia-saken har det vært strid om hvilke lovhjemler som er anvendt, blant annet mente Telenors advokat, Arne Moland, at STF benyttet feil hjemmel i teleloven (7-1 og 7-4) ved forrige behandlingsrunde.

Inhabil eier
Tvisten mellom Telenor og Teletopia er en langvarig disputt fylt med dokumenthauger, advokatkrangler, rettstvister og utsettelser. Med den siste utsettelsen fra Samferdselsdepartementet trekkes saken ytterligere i langdrag, og det spørs vel om saken vil få sin løsning før rundt årsskiftet, da det blir avklart hvilket departement som skal overta ansvaret for behandlingen av saker der Telenor er involvert.
– Dagens ordning, hvor Statens teleforvaltning som kontrollorgan er underlagt Samferdselsdepartementet, Telenors eier, er uten tvil uheldig fra et habilitetssynspunkt, og muligens også i strid med EUs tjenestedirektiv (“…the Directive requires that the Member States must separate telecommunications regulatory and operational functions.”) som Norge har forpliktet seg til å følge gjennom EØS-samarbeidet, sier generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor og Datateknisk Landsforening.

Rettssak
Uansett utfall av Teletopia-saken vil enden på visa bli et erstatningssøksmål mot Telenor. Teletopias grunnlegger Robert Hercz har for lengst varslet rettssak mot Telenor med krav om erstatning for inntektstap for perioden det har tatt Teletopia å komme i drift. Telenor har tidligere anslått Teletopias markedsandel – hvis selskapet hadde kommet i drift – til ti prosent. Totalmarkedet for de tjenestene Teletopia vil tilby er i Norge i størrelsesorden 400 millioner kroner. Et erstatningssøksmål vil derfor kunne ligge rundt 40 millioner kroner.
Bakgrunnen for hele Teletopia-saken kan du lese mer om i Dagens Telecom 22. oktober (“Sviende tap for Telenor”) og 24. oktober (“Telenor anker”).
(Se også dagens kommentar: «Javel Statsråd»)
»

Annonse


Annonse


Annonse